İnternetteki
En Kapsamlı
Hadis Arama Motoru
Hadisler Ana Sayfasına Geri Dön

Namaz Konulu Hadisler - Sayfa 34


2952-)  Bir rivayette şöyle buyrulmuştur: " Senin acele etmen gereken bir şeyin olursa mescidde hemen iki rek'atı kıl, iki rek'at de dönünce kıl.''

Kaynak:  Müslim, Cum'a 67, (881).

Konu:  Namaz


2953-)  Nafi merhum anlatıyor: "İbnu Ömer (radıyallahu anhüma), cuma günü bir adamın cumayı kılarken durduğu yerden hiç kımıldamaksızın iki rek'at daha kılmaya devam ettiğini görmüştü, adamı bundan men etti ve: "Cum'a'yı dört mü kılıyorsun?'' dedi. İbnu Ömer, cum'a günü evinde iki rekat kılar ve etrafındakilere: "Resulullah böyle kılardı!'' derdi.''

Kaynak:  Buhari, Cuma 39, Teheccüd 25, 29; Müslim, Cum'a 70, (882); Ebu Davud, Salat 244, (1127, 1128); Tirmizi, Salat 376, (521, 522); Nesai, Cum'a 42, 44, (3, 113).

Konu:  Namaz


2954-)  Ata anlatıyor: "İbnu Ömer (radıyallahu anhüma) Mekke 'de cumayı kıldı mı ilerler iki rek'at daha kılardı; sonra biraz daha ilerler ve dört rek 'at daha kılardı. Medine 'de olunca da cum'ayı kılar sonra evine döner, iki rek'at daha kılardı, bunu mescidde kılmazdı. Bu durumun sebebi nedir? diye kendisinden sorulmuştu: "Resulullah (aleyhissalatu vesselam) böyle yapardı'' dedi. ''

Kaynak:  Ebu Davud, Salat. 244, (1130, 1131); Tirmizi, Salat 376, (523).

Konu:  Namaz


2955-)  Hz. Büreyde (radıyallahu anh) anlatıyor: ''Resulullah (aleyhissalatu vesselam) buyurdular ki: "Vitr namazı haktır. Kim bunu kılmazsa bizden değil dir." Bunu Efendimiz üç kere tekrar etti.''

Kaynak:  Ebu Davud, Salat 337, (1419).

Konu:  Namaz


2956-)  Hz. Ali (radıyallahu anh) anlatıyor: "Vitir narnazı farz namaz gibi kesin değildir. Ancak Resulullah (aleyhissalatu vesselam): "Allahu Teala hazretleri tektir, tek'i sever, öyleyse ey ehl-i Kur'an vitri kılın!" buyurmuştur.''

Kaynak:  Tirmizi, Salat 333 (453, 454); Ebu Davud, Sa1at 336, ( 1416) ; Nesai, Kıyamu'l-Leyl 27, (3, 228, 229).

Konu:  Namaz


2957-)  İbnu Muhayriz anlatıyor: "Beni Kinane 'den el-Muhdici denen bir adam, Şam'da Ebu Muhammed diye künyesi olan bir adamın: "Vitir namazı vacibtir''dediğini işitti. Kinani dedi ki: "Ben bunu Ubade İbnu 's-Samit (radıyallahu anh) 'e sordum da: "Ebu Muhammed hata etmiş. Ben Resulullah (aleyhissalatu vesselam) 'ı dinledim şöyle demişti: "Allah'ı kulları üzerine yazıp farz kıldığı beş namaz mevcuttur. Kim onları eda eder, istihfafla her hangi bir eksikliğe meydan vermeden tam yaparsa Allah indinde ona verilmiş bir söz vardır: Onu cennete koyacaktır. Onları kılmayana ise Allah'ın bir vaadi yoktur. Dilerse azab eder dilerse cennete koyar" der."

Kaynak:  Muvatta, Salatu'l-Leyl 14, (1,123); Ebu Davud, Salat 9, (425); 337, (1420); Nesai, Salat 6, (1, 230).

Konu:  Namaz


2958-)  İbnu Ömer (radıyallahu anhüma) antatıyor: "Resulullah (aleyhissalatu vesselam) buyurdular ki: "Gece namazınızın sonu tek olsun. "

Kaynak:  Buhari, Vitr 4; Müslim, Müsafirin l49, (751); Ebu Davud, Salat 343, (1438); Nesai, Kıyamu'l-Leyl 30, (3, 230, 231).

Konu:  Namaz


2959-)  İmam Malik, İbnu Mes 'ûd'dan naklediyor: "İbnu Mes 'ud demiştir ki: "Geceleyin kılacağınız namazın sonunu tek kılın.''

Kaynak:  Muvatta'da bulunamadı.

Konu:  Namaz


2960-)  Ebu Eyyub (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalatu vesselam) buyurdular ki: "Vitir her müslüman üzerine bir haktır (vazifedir). Kim beş ile vitir kılmayı severse yapsın. Kim de üç ile vitir kılmak isterse yapsın. Kim tek rek'atla vitr kılmayı dilerse kılsın."

Kaynak:  Ebu Davud, Salat 338, (1422); Nesai, Salatu'l-Leyl 40,(3,238, 239) İbnu Mace, İkamet, 123, (1190).

Konu:  Namaz


2961-)  Ümmü Seleme (radıyallahu anha) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalatu vesselam) onüç rek'at kılarak vitir yapardı. İhtiyarlayıp zayıflayınca yedi rek'atte vitir yaptı.''

Kaynak:  Tirmizi, Salat 336, (458); Nesai, Kıyamu'l-Leyl 30, 40, 45, (3, 237, 243).

Konu:  Namaz


2962-)  İbnu Ömer (radıyallahu anhüma) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalatu vesselam) buyurdular ki: "Vitir gecenin sonunda kılınır. ''

Kaynak:  

Konu:  Namaz


2963-)  Buhari'nin bir rivayetinde şöyle denmiştir: "Gece namazı ikişer ikişerdir. Gece namazından ayrılacağın zaman, tek rek'at daha kıl, bu sana kıldığın namazların tek olmasını sağlar."

Kaynak:  Buhar, Vitr 1, Salat 24, Teheccüt 10; Müslim, Müsafirin 155-147, (749, 753); Muvatta, Salatu'l-Leyl 13, (1, 123); Tirmizi, Salat 323, (437); Nesai, Kıyamu'l-Leyl 26, (3, 227, 228); 35, (3, 233).

Konu:  Namaz


2964-)  Abdülaziz İbnu Cüreye anlatıyor: "Hz. Aişe (radıyallahu anha) 'ya Resulullah ne ile vitir namazı kılardı? diye sorduk. Dedi ki: "Birinci rek 'atte Sebbih isme Rabbeke'l-a'layı ikinci rek'atte Kulya eyyüha'l-kafirun suresini, üçüncü rek'atte, de Kulhüvallahü ahad ve Muavvizateyn'i okurdu.''

Kaynak:  Ebu Daavud, Salat 339, (1424); Tirmizi, Salat 340, (463), Nesai, Kıyamu'l-Leyl 47, 48, (3, 244,245).

Konu:  Namaz


2965-)  Harice İbnu Huzafe (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalatu vesselam) buyurdular ki: " Allah size (öyle) bir namazla imdad etti ki, O sizin için kızıl deve sürülerinden daha hayırlıdır. İşte bu namaz vitirdir. Allah onu, sizin için yatsı namazı ile şafağın sökmesi arasına koydu.''

Kaynak:  Ebu Davud, Salat 336, (1418); Tirmizi, Salat 332; (452).

Konu:  Namaz


2966-)  Hz. Aişe (radıyallahu anha) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalatu vesselam) her gece vitir kılardı. Gecenin evvelinde de kıldı, ortasında da kıldı; sonunda da kıldı (ölümü sırasında) gecenin sonunda kıldı."

Kaynak:  Buharí, Vitr 2, Müslim, Müsafirin 137, (745); Nesai, Kıyamu'l-Leyl 30, (3, 230); Tirmizi, Salat 334, (456), Sevabu'l-Kur'an 23, (2925) ; Ebu Davud, Salat 343, (1435,1437).

Konu:  Namaz


2967-)  Hz. Cabir (radıyallahu anh) anlatıyor:"Resulullah (aleyhissalatu vesselam) buyurdular ki : "Kim gecenin sonunda kalkamamaktan korkarsa vitrini gecenin başında kılsın. Kim gecenin sonunda kalkmayı umuyorsa gecenin sonunda vitrini kılsın. Çünkü gecenin sonunda kılınan namaz (gece ve gündüz meleklerinin huzurlarında ve şehadetleri altında kılındığı) meşhûd ve mahzûrdur. Bu yüzden (gecenin başında kılanana nazaran) daha faziletlidir."

Kaynak:  Müslim, Müsafirin 162, (755); Tirmizi, Salat 334, (455).

Konu:  Namaz


2968-)  Ebu,Katade (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalatu vesselam), Hz. Ebu Bekr (radıyallahu anh)'e: "Vitri ne zaman kılıyorsun?'' diye sordu. Hz. Ebu Bekr: "Gecenin başında kılıyorum!'' dedi. Aynı şekilde: " Vitri ne zaman kılıyorsun?" diye Hz. Ömer'e de soruldu: "Gecenin sonunda kılıyorum!'' dedi. Bunun üzerine Aleyhissalatu vesselam, Hz. Ebu Bekr'e: "Sen ihtiyatla amel ediyorsun!'' dedi. Hz. Ömer'e de: "Sen de kuvet(li olan, takvaya uygun olan) ile amel ediyorsun!'' buyurdu."

Kaynak:  Muvatta, Salatu'l-Leyl 16, (1,124); Ebu Davud, Salat 342, (1434).

Konu:  Namaz


2969-)  İbnu Ömer (radıyallahu anhüma) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalatu vesselam) buyurdular ki: "Gece ve gündüz namazları ikişer ikişerdir."

Kaynak:  Ebu Davud, Salat 302, (1295); Tirmizi, Cum'a 418, (597); Nesai, Kıyamu'l-Leyl 26, (3, 227); İbnu Mace, İkamet 172, ( 1322).

Konu:  Namaz


2970-)  Ebu Said (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalatu vesselam) buyurdular ki: "Vitir namazını kılmadan kim uyur veya unutursa hatırladı veya uyandı hemen kılsın."

Kaynak:  Ebu Davud, Salat 341, (1431);Tirmizi, Salat 342, (465).

Konu:  Namaz


2971-)  Ebu Cemre anlatıyor: Ashab-ıŞecere (radıyallahu anhüm) 'den olan Aiz İbnu Amr'a sordum: "Vitir namazı nakzedilir mi?'' "Eğer, evvelinde vitir kıldıysan ahirinde vitir kılma'' dedi. '' Rezin merhum şunu ilave eder: "Resulullah (aleyhissalatu vesselam) şöyle buyurdular: "Bir gecede iki vitir kılınmaz."

Kaynak:  Buhari, Megazi 35.

Konu:  Namaz

<<İlk <Önceki 30 31 32 33 [34] 35 36 37 38 Sonraki> Son>>

 


Diğer Sitelerimizİletişim